Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je kulturno društvo Miran Jarc Škocjan (v nadaljevanju društvo) nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi) objavljenimi na spletnem mestu društva. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja društva prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in karšno koli razširjanje v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.


Varstvo osebnih podatkov

Društvo zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.

To pomeni, da podjetje zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Društvo se obvezuje, da bo zbrane podatke hranilo in uporabljalo samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Društvo osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za društvo opravljajo storitve (npr. priprava in izvedba nagradne igre ali izdelava spletne strani), bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so neobhodni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.

Ne/spoštovanje določb iz Pravnega obvestila

Društvor in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih straneh, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.


Odgovornost Društva

Društvo se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbelo za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh.

S tem društvo ne izključuje možnosti za pojav napak med objavljenimi vsebinami. Informacije posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj društvo ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta društva onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega društvo ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.